Home » Ontslag economische redenen

Ontslag bij reorganisatie

Heeft u te maken met een ontslag wegens reorganisatie? Moet u overgaan tot ontslag wegens reorganisatie?

Reorganisatiespreekuur.nl adviseert werknemers en werkgevers over ontslag wegens reorganisatie.  Indien uw functie komt te vervallen of wordt opgeheven wegens een reorganisatie, of indien u als werkgever moet besluiten het personeelsbestand aan te passen, komen er veel vragen op u af: moet ik akkoord gaan? Heeft het  zin te onderhandelen?  Heb ik recht op een uitkering?

Herindeling, Herstructurering, Modernisering, Privatisering, Outsourcing, etc.

Het komt allen op hetzelfde neer: de organisatie wenst een wijziging door te voeren in de inrichting met gevolgen voor de werknemers. Welke gevolgen heeft het voor u?

In de regel zal de werkgever u uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. Hierin zal u worden medegedeeld of u behoort tot de gedwongen ontslagen of dat er wellicht een passende functie voor u voorhanden is.

Een werkgever kan om kosten en moeite te besparen de werknemer een aanbod doen om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beeindigen. De afspraken worden vastgelegd in eenvaststellingsovereenkomst. 

Het is belangrijk dat u deze overeenkomst niet direct tekent! Neem bedenktijd en win juridisch advies in. Wij beoordelen uw vaststellingsovereenkomst vaak gratis! Lees meer>

 

Indien u niet kunt of wilt instemmen met het voorstel van uw werkgever, is uw werkgever genoodzaakt een ontslagvergunning voor u aan te vragen bij het UWV of de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Ontslagvergunning UWV
Voor een ontslag wegens reorganisatie kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Tegen een ontslagaanvraag kan de werknemer bezwaar maken.

Kantonrechter
De werkgever kan ook de kantonrechter verzoeken uw arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens een reorganisatie. De kantonrechter zal beoordelen òf de arbeidsovereenkomst ontbonden dient te worden en zo ja, onder welke voorwaarden de werknemer ontslagen wordt wegens reorganisatie.
 
Ontslagvergoeding
Eén van die voorwaarden is een ontslagvergoeding. Bij een procedure via het UWV is er in de regel geen sprake van de toekenning van een ontslagvergoeding. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden of in het geval van ontbinding door de kantonrechter, is er vaak wel sprake van een ontslagvergoeding. Een vaak gehanteerde formule is de zogenaamde kantonrechtersformule. Meer informatie>
 
 
Wordt u ontslagen om economische redenen? Neem dan contact op voor een vrijblijvend juridisch advies.