Home » Ambtenaar » ontslag wegens reorganisatie

Ontslag wegens reorganisatie

 

In toenemende mate zal er bij de overheid naar verwachting de komende jaren gereorganiseerd worden.

De rechtspositieregelingen van de rijksoverheid, gemeenten en andere overheidsorganisaties kennen gedetailleerde procedures voor reorganisaties, de beëindiging van de arbeidsrelatie en de afwikkeling daarvan,  alsmede van het financiële vangnet in de vorm van (bovenwettelijke) uitkeringen na de ontslagdatum.

Een reorganisatie moet noodzakelijkerwijs zorgvuldig worden voorbereid. Van belang is dat er een goed en volledig beeld is van de huidige personeelsformatie en van de beoogde personeelsformatie. Vaak wordt een reorganisatieplan opgesteld, dat als basis dient voor de reorganisatie. Ook is er dikwijls een sociaal plan opgesteld, ook wel aangeduid als sociaal statuut, of reorganisatiestatuut.

Een reorganisatie bij de overheid gaat globaal in de volgende stappen.

1.      aanwijzing als herplaatsingskandidaat

U wordt aangewezen als herplaatsingskandidaat. Dit vindt plaats door middel van een schriftelijk besluit en is aan de orde bij opheffing van de functie of bij overtolligheid.

Maak gebruik van deze mogelijkheid tegen dit besluit bezwaar te maken!

2.      reorganisatieontslag

Als het niet mogelijk blijkt u in een passende functie te herplaatsen, zal het ontslagbesluit door uw werkgever worden voorbereid. Eerst volgt een zogenaamd voornemen. U krijgt de gelegenheid om aan de hand van dit voornemen ‘een zienswijze' te formuleren.

Laat deze mogelijkheid niet onbenut!

Na de zienswijze kan een  ontslagbesluit worden verzonden. Indien er een opzegtermijn geldt, dan moet deze in acht worden genomen.

Tegen het ontslagbesluit kan bezwaar worden gemaakt en later eventueel nog beroep bij de rechtbank.

Laat de bezwaartermijn en beroepstermijn van zes weken niet verstrijken. Het ontslagbesluit wordt anders  onaantastbaar! Benut ook altijd de mogelijkheid van een zienswijze.

Bent u ambtenaar en bent u betrokken bij een reorganisatie? Wilt u weten of bezwaar maken zinvol is in uw situatie? Neem dan contact op met reorganisatiespreekuur.nl. Bel voor een gratis eerste advies of meld u aan voor één van onze gratis inloopspreekuren voor een persoonlijk gesprek.